(1)
D, D.; R, R.; J, D. A Rare Case of Six Loops of Nuchal Cord. Obg Rev: J Obstet Gynecol 2015, 1, 30-33.